Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Homeless Academy ry. ja sen kotipaikka on Helsinki.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea, kehittää ja ylläpitää asunnottomien, maahanmuuttajien ja päihdekuntoutujien sosiaalisen ja toiminnallisen kuntoutumisen menetelmiä ja toimintaa sekä toimia itse asunnottomien, maahanmuuttajien ja päihdekuntoutujien integroitumista yhteiskuntaan tukevalla tavalla Suomessa. Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on luoda edellytyksiä ja toimia itse asunnottomien, maahanmuuttajien ja päihdekuntoutujien kouluttautumisen, työelämään integroitumisen ja paremman elämänlaadun edellytysten kohentumisen puolesta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kilpailu-, valmennus-, koulutus- ja harrastetoimintaa eri asunnottomien, maahanmuuttajien ja päihdekuntoutujien ryhmille sekä Suomessa että ulkomailla, olla mukana kehittämässä kohderyhmänsä palveluita yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sekä antaa lausuntoja ja ottaa kantaa asunnottomien, maahanmuuttajien ja päihdekuntoutujien tilanteeseen yhteiskunnassa. Yhtenä tarkoituksensa toteuttamisen keinona yhdistys tukee, kehittää ja ylläpitää asunnottomien ja päihdekuntoutujien jalkapallotoimintaa ja koordinoi asunnottomien jalkapallon maajoukkuetoimintaa Suomessa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää rahankeräyksiä, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta, vuokrata toimintaansa tarpeellisia kiinteistöjä, ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, palkata henkilöstöä ja luoda taloudellisia, toiminnallisia tai muita yhteistyösopimuksia tarkoitustaan tukevien yhteistyötahojen kanssa.

 

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö tai yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja

5a. Ylimääräinen jäsenmaksu

Yhdistyksellä on oikeus kerätä ylimääräinen jäsenmaksu varsinaisilta ja kannattavilta jäseniltä. Tästä on päätettävä yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa. Ylimääräinen jäsenmaksu voidaan kerätä, jos päätöstä on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa annetuista äänistä.

 

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään neljä mutta enintään kuusi muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tulee edellä mainittujen ja lakisääteisten tehtäviensä lisäksi mm.:

  • määritellä toiminnan alueet, nimetä niiden tehtäviä hoitamaan jaostot, valiokunnat tai työryhmät ja asettaa niille tavoitteet

  • ottaa ja erottaa toimihenkilöt ja päättää heidän työsuhteisiinsa liittyvät asiat

  • päättää irtaimen omaisuuden ostamisesta ja sen myymisestä

  • päättää yhdistyksen liittymisestä muihin järjestöihin

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheen-johtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja kaksi yhdessä. Yhdistyksen hallitus voi antaa yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden myös erikseen määräämälleen henkilölle.

 

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

 

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyllä sähköpostilla.

 

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä sähköpostitse hallitukselle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.